RODO

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

 

 • Administrator danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka TRANS Baltic Logistics S.A. ul. Koński Kierat 13/4, 70-563 Szczecin, KRS: 0000526236; REGON: 321557926; NIP: 8513177707. 

 

 

 • Cel przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy];
  2. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać te dane [podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia – wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. marketingu bezpośredniego – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
  4. weryfikacji wiarygodności płatniczej – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
  5. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia [podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].
  6. wykrywania nadużyć i zapobiegania im – przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępować prowadzonych przez właściwe organy publiczne [podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) i 1 f)]
  7. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia [podstawa prawna art. 6 ust.1a)].

 

 

 • Informacja o przysługujących prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych 

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia.

  1. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

  1. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). 

Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:

  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
  • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
  • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
  • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 

Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia. 

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

  • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
  • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
  • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać
w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.  

  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia]. Nie mogą Państwo korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody. 

W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Państwa sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Państwa danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

  1. Prawo do przeniesienia danych

Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi- w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest  technicznie możliwe. 

Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 

 • Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego może Pan/Pani żądać wykonania swoich praw

 

Jeżeli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

 1. a) pisemnie na adres: TRANS Baltic Logistics S.A.  ul. Koński Kierat 13/4, 70-563 Szczecin
 2. b) mailowo na adres: biuro@transbaltic.pl

 

 

 • Prawo do wniesienia skargi

 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 • Przewidywani odbiorcy danych

 

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są inni Administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

 

 • Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
 • Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
 • Podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne– w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie;
 • Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych oraz związanych z ochroną środowiska;

 

– w zakresie w jakim staną się administratorem danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niektóre z danych stanowią warunek zawarcia umowy. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwi nam zawarcie umowy. 

 

Ilekroć mowa jest o Rozporządzeniu – mamy na myśli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
tekst rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie Bazy aktów prawnych Unii Europejskiej
(https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=pl). 

 

Sprawdź gdzie mieszczą się
nasze oddziały